lúc đầu thì sống bình thường chỉ không có sống 3g e khò nống đả chân nó giờ iphone 4s mất sống 2g cứ báo đang tìm kiếm ae có kinh nghiệm giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]