Unlock, mở mạng Samsung Gravity Q T289 T-Mobile OK

Operation: Read Codes
Selected model: SGH-T289
Selected port: COM50 Z3X BOX Serial Port
Software version: 23.2
Connect phone and press power button
Phone detected
Switch phone in TAT mode... OK
Reading phone info... OK
Phone version: T289UVME4
CSC version: UVME4
IMEI: 355543050xxxxx
Phone SN: R21D778MY3
Phone BT: 00:1B:BA:F2:27:E0
Bypass MSL... OK
Reading codes... OK
Freeze code:
NET lock: 71260950
Sub lock: 00000000
SP lock:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]