[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tablet AINOL NOVO 7 ELF2 Hard reset ok
Recovery : cắm sạc +Power + volume [-]. Done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]