Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_55"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00080000,00080000 ]
DEVICE ID: 11B8E243
FLASH ID: "0090/014A0005"
LOADER VERSION: "MSM8974AB_27"
PHONE IMEI : 35570906xxxxxx
MODEL (from GDFS): SOL26
SOFTWARE VERSION: 1282-2734_23.0.C.0.296
CUSTOM VERSION: 1288-3749_R17B
FILESYSTEM VERSION: KDDI-LTE_23.0.C.0.296
Network LOCK : 00101-* [ 0/10 7121534272084605 ]
Network LOCK : 44050-* [ 0/10...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]