Em nhận cây này mở ra kiểm tra thấy con trong hình nóng. Không biết con này là con gì? Gỡ bỏ có sao không vì em không có con thay thế. Mong các bác giúp đỡ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]