đã test màn hình, đo thông mạch vẫn not ok , ai biết cách câu tắt xin giúp đỡ với ah. e ko có ic đèn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]