cám ơn anh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đã tài trợ tiếng việt [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

up có data 4rum

Start Client
Login success, balance: 9
Start Unlocking ProccessStep 1 Fail
Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-G870A
Customer Code: ATT
S/W version: G870AUCU1ANE4
IMEI: 35350106091822
SN: R38F60781JF
MSL Authentication Enter:
Server Calculating MSL...
Checking MSL Code: OK
Authentication AK... OK
MSL Authentication Leave
Unlocking...
Phone is unlocked! If still ask for code, enter...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]