[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]FOUND: Qualcomm MMC Storage USB Device
Mounted Drive Number: 2
MBR Entry[0]:
Flags : 128
Type : 0x4D - DBL
Starting Sector: 0x00000001
Sector Count : 0x000003E8
MBR Entry[1]:
Flags : 0
Type : 0x46 - OSBL
Starting Sector: 0x000003E9
Sector Count : 0x00000BB8
MBR Entry[2]:
Flags : 0
Type : 0x0C - AMSS_ADSP
Starting Sector: 0x00000FA1
Sector Count...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]