NHƯ tiểu đề tình trạng máy kỳ rơi rớt gì cả. Ko tắm sông luôn. Main đẹp leng keng.e đã remove hết tự đường bsi câu thẳng rồi vẩn vậy tháo cpu đo vẩn thông. Theo e là pai thay cặp. Nhưng lên cho ae nào có giai phap hay hơn xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]