Sáng giờ chỉ làm được cây máy còi .up cho có data 4rum[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Selected model: C3053
Selected com port: COM11
Selected speed port: 460800
Phone must be ON!
Please, connect phone
Entering TestMode... OK
Start unlock........
SW: C3053DXII4
IMEI: 35471803398483
MSL DEACTIVATED - TRUE
NET and SIM lock - deactivated
Phone password change into -> 00000000
Unlock - ok
Elapsed time: 15 second, sw ver: 3.5.0040

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]