Current Port:COM24
Connecting to phone...
Connection success!
Boot downloading...
CPU ID:00508003
Boot downloading finished.
Flash Type: GIGA_GD25LQ64
Flash ID: 00C8601700000000
Flash Size: 00800000h
Read Size: 00800000h(8M)
CPU : 8533d/8532_series
Flash Reading finished
Phone Lock or SIM Lock:
1159
1149
1140
1142
2473
0000
1116
8118
2473
0000
1116
3716
Anti-theft lock:
1278
22345678
0127
screen lock:
014523678
132
The data...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]