A e nào có share giúp e, có con T999 mất bôt,repair boot báo ok mà k lên, e định write full dump mà k có file ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]