Samsung Galaxy A3 có mã A300F phiên bản khóa mạng thuộc khu vực châu âu

Mã:
Operation: Unlock
Selected model: SM-A300FU
Selected port: COM485 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 23.2

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-A300FU
Android version: 5.0.2
Product code: SM-A300FZDUDBT
Phone version: A300FUXXU1BOEC
PDA version: A300FUXXU1BOH5
CSC version: A300FUDBT1BOH1
CSC country code: Germany
CSC sales code: DBT
HW version: MP 0.200
Phone S/N: R58G92TV9BV...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]