nhận máy khách đã qua thợ khác ko lên nguồn
e làm lại đường màn lên nguồn nhưng mất đèn,thay tranzitor có đèn nhưng sáng yếu
đã làm done chia sẻ cùng ae chém nhẹ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]