Nokia n8 nóng công suất,AE nào có chia lại cho mình với .thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]