cần giúp e1100t mất míc thì có loa trong.. có loa trong thì mất míc... ai bjk chỉ mình cái...gở bỏ con L301 thì míc nói được bình thường... loa trong khong nghe.. và câu Trực tiếp lại thì loa trong nghe míc ko nghe.. cao nhân chỉ giáo tks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]