em mới nhận LUMIA 520 báo lỗi ERROR: Unable to find a bootable option. Press any key to shut down
Bài viết sai box. đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]