Máy Lumia 530 rớt nước hay mất hiển thị và hay mất đèn màn hình
Nay trunghaumobile1 Free kèo cho ace có kèo làm rút ngắn time và làm Pand chính xác

Lumia mất đèn ace câu tắt cuộn dây như hình rồi test
Nếu không có đèn nữa thì dùng ic đèn Lumia 520,525 đã test ok
((Chú ý máy phải có hiển thị ic đèn mới hoạt động))


Máy Lumia 530 mất hiển thị ace chú ý soi socket hay mất chân số 4 ((mình đã khoanh ăn ra ngay tụ như hình dưới))

Hình ảnh ace tham khảo Lumia 530 mất hiển thị = Lumia 530 mất đèn màn hình [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]