Nhận máy trong tình trạng Sóng chỉ hiện chử E mất hẳn sóng 3G, cuối cùng fix nó thành 4G luôn, IMEI ZIN

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Mã:
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM492
Selected model: D850
Reading info...
Model ID: LG-D850
IMEI: 014065-00-167656-5
Android version: 4.4.2
Battery level: 61%
Mode: Normal
Firmware compiled date: May 21 2014
Firmware...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]