nay nhận e iphone 4 thường đóng lại cặp đang chạy ios 5.1.1
khách yeu cầu chạy lên cao để tải game chạy đk 60% báo lỗi 3194
tháo máy ra thay đã đóng cặp
loay hoay mãi với con l2 cũng ok
chia sẻ a e ai pýt xin chém nhẹ tay nha
câu l2 ra mass chạy dk 10% thì tháo chỗ câu ra
va ngồi chờ đợi thui
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]