rôm updata TV new
Device Name : Samsung Galaxy S3 International GT-I9300
Device Model : GT-I9300
Date Update : 2014-01-16
Region Code : XXV
Region Country : Vietnam
Firmware Version : I9300XXUGNA5
OS Name : Jelly Bean
OS Version : 4.3
Change List : 2429075
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ủng hộ ít điểm lấy tinh thần nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]