e có con i4s tất cả chức năng pt nhưng mỗi cái là
cắm tai nghe vào thì nghe rè
đã tét thử cáp tai nge rồi mak vẫn vậy
mong a e giúp dỡ ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]