em có cây sky a850 mất loa ngoài đo tổng chở mất chân (-) mà không biết nó đi vào đâu anh em ai biết chỉ giáo em với thank.....

chu ý : lân sau post bài đúng box ,đá move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]