Em nhận cây 3gs chạy chương trình báo lỗi 47....Mong a e giúp đỡ :kinhatf7:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]