như tiêu đề cần ae giúp , máy main zin hết chưa đụng trạm j , treo logo , chạy rùi ko dc , ae làm qua giúp phát thank ae nhiều
pm chạy ok mà vẫn bị


Device is in Recovery Mode
Phone Info cannot be Read...

Rebooting to Bootloader...
Waiting for Bootloader...

Processing QCSBL CONFIG
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing QCSBL
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK

Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing OEMSBL HEADER
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing OEMSBL
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing APPSBOOT HEADER
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing APPSBOOT
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing RECOVERY
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing PERSIST
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing SYSTEM
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing VARIANT
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK

Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing USERDATA
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing UDISK
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK
Processing PRELOAD
Initiating File Download...
Start Sending Blocks...
All Blocks Sent: OK
Writing to eMMC...
All Blocks Written: OK

Flashing Done!
Total Flashing Time (Erase + Flashing) : 00:06:20

Rebooting to Normal Mode...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]