em dg làm cái 1200 tình trạng ban đầu chỉ chạm sạc,sóng sánh BT
sạc bị chạm vô ic nguồn nen em thay IC nguồn khác vô,nhưng mở lên thì lại ko có sóng
em nạp file PM vào cũng ko có .mong cao nhân chuyên mềm chỉ giáo
info em nó
Trích dẫn:

** User Break **1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.3.0.3]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u3_st_i.fia, Ver: 4.79.0
Rebooting Mobile
Set Security Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:02
MCU SW : V 6.00 30-09-09 RH-99 (c) NMP
PPM SW : V 6.00 30-09-09 RH-99 (c) NMP MR
Prd.Code: 0546862
Bpr.Code: 0544418
Prod.Sn : DFT604819
HW Vers : 1500
UEM : 1328
UPP : 8850 [2292]
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: ICPR62_08w31_UPP
LCD Type: WIN:MYKS:00 ST7506
IMEI : 356858-02-366847-9
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000001000-B
SL Var : 00003568580236684700
SL Aux : 000B0000
HW Sig : 2614CC595C1909A9
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]