Máy này hết số lần nhập code nên chỉ 1 cách duy nhất là Direct Unlock

Mã:
Selected connection metod: META Mode
Exe version: NCKBox AndroidMTK 1.8.6.1
Selected phone: HTC 310
Scanning for presents meta ports...
Meta ports not detected, starting brom stage.
Curent Platform: MT6582
Phone must be off with battery inside.
Please insert USB cable now...
Detected(130) : PreLoader USB VCOM Port (COM130)
Starting META mode, wait...
Restarting, wait....
Restarting to meta,wait....
If drivers...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]