Chia sẻ cho diễn đàn có data, mong không bị chém [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: I337M
Selected port: COM150 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SGH-I337M
Android version: 4.2.2
Product code: SGH-I337ZWAFMC
Phone version: I337MVLUAMG1
PDA version: I337MVLUAMG1
CSC version: I337MOYAAMG1
IMEI: 355794053098645
Phone S/N: R31D51EZVSY
Checking Super user right... true
Writing data to...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]