Samsung Galaxy Note 5 N920T Fix FRP Lock ON OK

Mã:
Searching phone...
Device Found..
MODEL=SM-N920T;UN=0715F7158F0F2036;CAPA=32;VENDOR=SAMSUNG;F WVER=0301;PRODUCT=KLUBG4G1BD-E0B2;PROV=PASS;
Init ok..
FRP Removed.
!!! Success !!!!
Restart Phone if not auto...
Total Time Take...00:00:13
Log Saved

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]