S6 Edge G925A Xóa Samsung Account Vĩnh Viễn Ok

Mã:
Searching phone...
Device Found..
MODEL=SM-G925A;UN=03157DF34BC73D0E32;CAPA=32;VENDOR=SAMSUNG ;FWVER=0200;PRODUCT=KLUBG4G1BD-E0B1;PROV=PASS;
Init ok..
Samsung Account Lock Removed..
!!! Success !!!!
Restart Phone if not auto...
Total Time Take...00:00:26
Log Saved
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]