I9100GZCLSH_I9100GOZHLSH_I9100GZCLSH_HOME.tar
Edit trên rom stock ổn định ít hao pin
Hanreset không mất tiếng việt


link rom : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


link có pass...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]