Tiếng Việt vừa đủ xài,không up hình nhen nhưng bao cao su ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
1/Root-Recovery[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2/Link stock rom --> [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
-->Down về có file HM1W-TWRP-2.5.0.0-stas2z đổi tên thành update và chép vô thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]