Remove account Samsung Samsung Galaxy S6 G920S vĩnh viễn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Mã:
Operation: Reset Reactivation Lock
Selected model: SM-G920S
Software version: 23.3

Searching Samsung USB Flash Interface... detected COM4
Setup connection... OK
Reading PIT from phone... OK
Searching partition... OK
Erasing reactivatin lock... OK
Reset reactivatin lock done


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]