như tiêu đề xin mọi người giúp e thank a.tình trạng máy va chạm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]