IP4 ko camera sau đo khán trở thì đủ hết . nhìn 1 hồi thấy mất tu c110 có câu tắt được ko vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]