A E xem hộ với , tập tẹ chút phần mềm chưa hiểu biết nhiều cần A E chỉ bảo Con E120L mình up lại done bật lên chọn đến cài đặt ngày giờ chọn " Tiếp " báo lỗi SamSung setup Winzard đã dừng lại . lại quay về ban đầu cài đặt.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]