em nhận con v8506 treo logo tải rom gốc trên mạng vè chạy kẻ màn,đã thử mấy rom đều not ok ace ai có bản nào ngon chia sẻ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]