Thêm data, Mở mạng thành công Sony Xperia VL SOL21 au KDDI

Mã:
RUNNING v 1.1420/01.15/UNI
CARD SERIAL 00205215
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "R11A023"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: BBEBAD00
FLASH ID: "0045/00000090"
LOADER VERSION: "R5A058"
PHONE IMEI : 354767050xxxxx
MODEL (from GDFS):...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]