HTC J ONE HTL22 Ver 3.13.970.12 S-Off Unlock Sim Ok

Mã:
Reading information...
Using Fastboot mode...
Reading common information
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.57.0000
(bootloader) version-baseband: 1.24.11.0617
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.07.970.4
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader) serialno: HT36LS908288
(bootloader) imei: 990002911940482
(bootloader) meid: 99000291194048...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]