tình hình em đã xử lý thay công suất chạy pm gạt tu xung quanh công suât rồi cũng kg dc ..nhờ ae giùm em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]