con của em có 1 ic phím em thay 2 con khác rồi vẫn vậy mọi người chỉ cho em với thanh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]