Thêm data

Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy Core Prime G361H OK


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Device detected OK: Modem (COM50)
Bypassing data, wait....
Bypass ok.
Reading Data,wait....
Done
Chipset: SPRD8735
Checking, wait.....
Data Found, processing...
Resetting FRP, wait..
FRP OFF... Done
Now you can wipe phone to remove remaining data...
Restarting Phone
Restart Ok
All Done
Done.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]