Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "R10A111"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: 525E9101
FLASH ID: "0045/00000090"
LOADER VERSION: "R5A058"
PHONE IMEI : 35307805xxxxxx
MODEL (from GDFS): SO-04D
SOFTWARE VERSION: 1257-6416_7.0.D.1.137
CUSTOM VERSION: 1263-3618_R22F
FILESYSTEM VERSION: DCM-LTE_7.0.D.1.137
Network LOCK : 44010-* [ 2/255 ]
Network LOCK : 00101-* [ 2/255 ]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]