- Máy treo nhận mất nguồn múc qua múc lại lên luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ROM : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Process Index:0
Programmer Path:D:\PHONE\MTKxx\Lenovo Vibe P1c72 ST\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1\Lenovo Vibe P1...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]