- Máy treo nhận mất nguồn múc qua múc lại lên luôn

Code:

ROM : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


Code:

Process Index:0
Programmer Path:\PHONE\MTKxx\Lenovo Vibe P1c72 ST\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1\prog_emmc_firehose_8 936.mbn
Image Search Path:\PHONE\MTKxx\Lenovo Vibe P1c72 ST\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1
Please select the XML file
Start Download
Program Path:\PHONE\MTKxx\Lenovo Vibe P1c72 ST\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1\Lenovo Vibe P1 P1C72_V2.8_1535_5.394.1_5.1.1\prog_emmc_firehose_8 936.mbn
COM Port number:20
Sahara Connecting ...
Sahara Version:2
Start Sending Programmer
Sending Programmer Finished
Switch To FireHose
Max Payload Size to Target:49152 Bytes
Device Type:eMMC
Platform:8x26
Disable Ack Raw Data Every N Packets
Ack Raw Data:False
Skip Write:False
Always Validate:False
Use Verbose:False
COM Port number:20
Sending Configuration
Device Type:eMMC
Platform:8x26
Set TxBuffer 0x4000, RxBuffer 0x4000
Firehose configure packet sent successfully!
Total Bytes To Program 0x57EFC4A0
Download Image
PATCH: Partition 0, Sector: 0, Offset 16 Bytes, Size: 4 Bytes, Value: CRC32(NUM_DISK_SECTORS-1.,92)
Total download file size: 1408.552MB
Throughput: 12.80502M/s
Reset Phone
Waiting for reset done...
Download Fail:FireHose Fail Fail to find QDLoader port after switch
Finish Download


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]