Galaxy S3 E210S 4.3 Fix SMS QUốc Tế

Giữ nguyên giao diện stock 4.3 .
Mod Home + Lock trên STT.
Fix SMS như quốc tế (thử sim viettel nhắn 3 tin không bị chia ).
Xóa áp hàn & kí tự...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]