Repair sửa lỗi boot Samsung Star II S5260 ok

Checking data...
Medusa JTAG Firmware version 1.1.0.
Medusa JTAG Hardware S64 revision C.
Detected TAP ID: 07926F0F, IR Length = 4.
JTAG speed : Auto (RTCK).
VREF level : 2.94 V
CPU : Broadcom BCM2133
Core ID : 07926F0F
Flash device: Samsung OneNAND KFH2G16Q2M
Flash ID : 00EC0040
Page size : 2048 bytes
Block size : 64 pages (128 Kb)
Block count: 2048
Flash size : 256 Mb
Write protection disabled.
Opening "C:\Program...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]