RM-688 nạp qua RM-645 tiếng việt OK

Mã:
Number of Image Files: 5

Processing Image File :
rm645_062.001_prd.core.fpsx
CMT Type : BB5
CMT Algorithm : XSR 1.6
Secondary Sending Speed : 650000Hz
Algorithm Sending Speed : 6500000Hz
Program Sending Speed : 13000000Hz
Message Reading Speed : 98000Hz
Number of Blocks : 436
Entry Point: 0x01F0
Page Format : -1
MAX PAGE : 0x00040000

Processing Image File :
rm645_062.001_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
CMT Type : BB5
CMT Algorithm...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]