Fix lỗi treo logo HTC Rider, HTC Holiday, HTC Raider 4G ok

Mã:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.85.0029
(bootloader) version-baseband: N/A
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 3.42.911.2
(bootloader) serialno: 12B9WR2H1952172
(bootloader) imei: 3583140478xxxxx
(bootloader) product: holiday
(bootloader) platform: HBOOT-8260
(bootloader) modelid: PH3911000
(bootloader) cidnum: SKT__901
(bootloader)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]