Sáng nay mò hoài tìm không ra dây nguồn OK để thay khách nên phải mượn cái dây OK đo và vẻ lại để sau này dùng cho dễ chứ mỗi lần cần mà kiếm khó khăn quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]